Nowe rozporządzenie określające minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami Drukuj
poniedziałek, 05 lipca 2010 13:06

7 czerwca br. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


Przedkładane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 196 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone komunikatami Ministra Budownictwa:

1. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 3, poz. 16),
2. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 3, poz. 15),
3. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 3, poz. 17),

w których Minister określił program ogólny i program szczegółowy studiów podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
Głównym celem przyjętej regulacji było usystematyzowanie i ujednolicenie dotychczas obowiązujących minimalnych wymogów programowych z uwagi na fakt obsługi rynku nieruchomości przez przedstawicieli wszystkich trzech zawodów. Wszystkie trzy dyscypliny, tj.: wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nieruchomościami, posiadają wspólne elementy wiedzy. Do tych elementów należą podstawy wiedzy z zakresu prawa, podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz częściowo podstawy wiedzy technicznej. Pozostałe elementy minimalnych wymogów programowych zostały dostosowane indywidualnie do każdego zawodu. Unifikacja dotyczy zarówno tematów, jak i czasu trwania poszczególnych elementów programów studiów podyplomowych. Rozporządzenie dokładnie określa czas trwania studiów, program ogólny i program szczegółowy studiów podyplomowych z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin ich trwania, uwzględniając kwalifikacje i umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci tych studiów, aby móc prawidłowo i rzetelnie wykonywać działalność zawodową w powyższych zakresach.
Rozporządzenie jest wynikiem szeroko prowadzonych konsultacji społecznych, w ramach których zostały również zorganizowane spotkania z przedstawicielami najważniejszych uczelni prowadzących studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, celem wypracowania wspólnego stanowiska środowiska akademickiego.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj